08:08 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE
Výuka matematiky

Na prvním stupni učíme podle moderního a oblíbeného principu tzv. Hejného metody, která je součástí učebnic nakladatelství Fraus.
Čím se vlastně odlišují učebnice Fraus od jiných učebnic. Čím jsou tedy tyto učebnice a učební metody jiné? A proč je vlastně používáme? Ústřední postavou spjatou především s matematikou u nakladatelství Fraus je osoba profesora Milana Hejného. Ve světě pedagogů a didaktiků je tato metoda vyučování, pojmenovaná právě po panu profesorovi, obecně známá. Základem Hejného metody je objevování v nejobecnějším slova smyslu. Podle této metody je účinnější postavit matematiku na životním zážitku a prožitku. Pedagog žákům nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je (na základě příkladů z jejich každodenního světa) k objevování matematiky. Tím jsou děti vedeny k samostatnému myšlení, ale také si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Vše se dá osvětlit na příkladech z našeho světa. Tak třeba při výuce zlomků učitel používá pro žáky co nejvíce slovních spojení, se kterými se žáci ve svém životě zcela běžně setkávají. "Půlka koláče", "čtvrtka chleba", "trvalo to čtvrt hodiny", "uplaval jsem jen půl bazénu" - to vše jsou skvělé příklady pro to, aby žáci pochopili, proč je nutné učit se zlomkům. Hejného metodu tedy lze v kostce definovat jako filozofii, že znát neznamená odříkávat, ale především porozumět.
Sám profesor Hejný říká: "Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl. Umím to, co jsem zažil."
Hejného metoda je založena na respektování 12-ti klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.
Více se o této metodě dozvíte
ZDE.
Další odkazy:
1. odkaz , 2. odkaz , 3. odkaz , 4. odkaz , 5. odkaz , 6. odkaz , 7. odkaz , 8. odkaz .
Matematika na naší škole má tradičně dobrou úroveň. Žáci mají vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední i odborné školy. K tomu, aby naši žáci byli u těchto zkoušek co nejúspěšnější, se žáci každoročně zapojují do národních srovnávacích testů Cermat a Scio, které důkladně prověří vědomosti a dovednosti žáků.

Výsledky SCIO testu by měly posloužit
 • žákům, aby si vyzkoušeli jednak styl a atmosféru testového zkoušení, ale i zjistili skutečnou úroveň svých vědomostí v matematice
 • jejich rodičům, kteří se mohou na základě výsledků testů lépe rozhodnout o vhodnosti zvolené škol
 • ke srovnání úrovně jednotlivých tříd na škole
 • ke srovnání jednotlivých škol, které se k testování připojily

K tomu, aby výuka matematiky byla zajímavější, jsou využívány také výukové programy na počítačích jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Naši žáci se rovněž zúčastňují matematické olympiády, velké oblibě se těší matematické soutěže Pythagoriáda pro 6.a 7.ročníky a Klokan ve třech kategoriích určených pro žáky od 4. - 9. ročníku.


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka anglického jazyka

Žáci naší školy se s anglickým jazykem začínají seznamovat již ve 2. třídě, výuka probíhá formou audio-orálního kurzu jednu hodinu týdně.
Ve 3. a 4. ročníku jsou žáci vyučováni podle učebnic Chit Chat (I,II) 3 hodiny týdně a od 5. ročníku pak podle učebnic Project English (I,II,III)- rovněž 3 hodiny týdně. Žáci 6.A a 7.A mají navíc hodinu týdně konverzaci v angličtině jako povinně volitelný předmět.
Od 7. ročníku jsou všichni žáci rozděleni podle aktuální úrovně znalostí tak, aby mohlo být přizpůsobeno tempo v jednotlivých skupinách.
Učivo je ve všech ročnících průběžně doplňováno poslechovými cvičeními, projekty a dalšími materiály a aktivitami (obrázky, konverzační cvičení, křížovky a osmisměrky, kvízy, soutěže, hry, DVD s filmy v anglickém znění s anglickými titulky, slovníky, obrázkové a informační tabule, výukové programy na počítačích), žáci na 2. stupni pracují s časopisy „Hello“ a „Friendship“.
Vyučovací hodiny jsou různého typu – frontální vyučování, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, práce s autentickými materiály a s počítačovými programy. Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní.
Každý rok se mohou žáci zúčastnit školního kola anglické olympiády (vítězové postupují do okresního kola, kde většinou velmi úspěšně reprezentují naši školu).
Ti nejlepší z mladších žáků mohou strávit zábavné dopoledne s angličtinou, což je název soutěže pro žáky 4. a 5. tříd všech opavských škol s názvem „Funny English Day“. I zde se naši žáci většinou umísťují na předních místech.
Teoreticky získané vědomosti angličtiny si mohou žáci procvičit přímo v praxi - na zájezdu do Velké Británie, který škola organizuje každý druhý rok. Takto jsme již navštívili řadu známých míst nejen v Anglii, ale i ve Skotsku, po cestě se vždy zastavujeme v Londýně. Děti jsou ubytovány po dvojicích či trojicích v rodinách, takže mluví po celou dobu anglicky a navíc poznají způsob života britských rodin, jejich jídlo a zvyky.
Další akcí, na kterou se naši žáci těší, je Den národů. V tomto projektu předvede každá třída na 2. stupni, co si připravila k určitému národu – od obrázků a map, přes geografické a historické údaje, až po ukázky tanců, písní, či ochutnávky tradičních jídel a nápojů.
Oblíbené je promítání anglických filmů – v původním znění s anglickými titulky. Žáci se tak nenásilnou formou učí - slyší mluvit rodilé mluvčí, jak vyslovují, intonují, jaké výrazy používají v určitých situacích. Vybíráme filmy, které děti baví, takže jsou rychle vtaženy do děje a jazykovou bariéru ani nevnímají.
A jako každý rok, i letos plánujeme návštěvu divadelního představení v anglickém jazyce. Tato představení jsou vhodná již pro nejmenší děti, hry jsou zaměřené na slovní zásobu a gramatické jevy odpovídající dané úrovni žáků, takže jsou oblíbené jak u malých dětí, tak i u těch nejstarších.


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka druhého cizího jazyka

V 7. ročníku se žáci začínají učit druhému cizímu jazyku, který se vyučuje v rozsahu 2 hodiny týdně jako povinně volitelný předmět. Tento předmět vytváří předpoklady pro zapojení žáků do komunikace mezi národy, směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích, napomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích. Na naší škole mají žáci možnost vybrat si ze tří jazyků: německý, ruský a španělský.
V průběhu 7. – 9. ročníku mají žáci zvládnout komunikativní dovednosti na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro jazyky. K tomu využíváme texty pro porozumění, dialogy, čtení, samostatný ústní projev, psaní. Výuka je aktivizována hrami, dramatizací, účastí na projektech (např. Den národů). Žáci jsou postupně seznamováni s reáliemi zemí, v nichž se hovoří příslušným jazykem, vytváří si svá portfolia – tj. složky se svými projekty a jinými vypracovanými materiály, účastní se olympiád. Teoretické znalosti jazyka si žáci mohou procvičit při exkurzích do německy mluvících zemí (např. Berlín, Drážďany, Vídeň).


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka informatiky

Informační technologie jsou široce uplatnitelnými technologiemi budoucnosti a využitelné snad ve všech oblastech lidské činnosti. Tuto skutečnost si uvědomuje i naše škola a podle toho se snaží organizovat výuku i mimoškolní činnost. Přestože se na veřejnosti prezentujeme především jako škola sportovní, předmětu INFORMATIKA věnujeme velmi nadstandardní časovou dotaci a to v každém ročníku hodinu výuky týdně od páté do deváté třídy. Žáci se však s počítači a Internetem nenásilnou formou seznamují již od první třídy. V této době především formou her a zábavných výukových programů při výuce běžných předmětů, ve školní družině i o přestávkách. Kvalitních výukových programů máme pro první i druhý stupeň více než sto dvacet a každoročně jejich zásobu aktualizujeme a rozšiřujeme.

Tři počítačové učebny (včetně jedné ve školní družině) i všechny počítače školy jsou zapojeny do naší počítačové sítě (každý žák má své vstupní bezpečnostní heslo) a následně vysokorychlostním spojením do Internetu. Učebny se využívají i o přestávkách a ve volném čase žáků pro jejich přípravu a relaxaci. V těchto učebnách sedí žáci každý u vlastního počítače. Další počítače ve všech kmenových třídách, přenosné počítače, dataprojektory a interaktivní tabule pomáhají s názorností a interaktivností výuky. Počítače se také hojně využívají ve školní družině i ve školním klubu. Počítačové učebny byly před nedávnem vybaveny moderní výpočetní technikou a následně doplněny o kvalitní software placený i open source.


Při výuce informatiky se věnujeme nejvíce těmto tématům:
-základy teorie o hardwaru a softwaru = části počítače a jejich funkce, druhy programů a jejich využitelnost, práce s pamětí, zapojení a možnosti nákupů různých vstupních a výstupních zařízení podle parametrů,
-práce s textem = základy práce s programem Word, tvorba úředních dopisů, pozvánek a deníků včetně tabulek, elektronická komunikace,
-práce s tabulkovým procesorem = základy s programem Excel a Calc, tvorba výpočtu, grafů,
-tvorba grafiky = kreslení plakátů, vizitek a plánků, užití rastrové i vektorové grafiky
-prezentace = tvorba multimediálních a webových prezentací,
-práce s informacemi = elektronická komunikace, vyhledávání informací na Internetu,
-příprava žáků pro Certifikát ECDL,
-virová nebezpečí a nebezpečí kyberšikany,
-další témata = tvorba výukových prográmků pro nižší ročníky, projekty, soutěže atd.

Počítačová učebna

Počítačová učebna Počítačová učebna

Počítačová učebna Počítačová učebna

Projekty v informatice Projekty v informatice

Projekty v informatice Projekty v informatice

Projekty v informatice Projekty v informatice

Projekty v informatice Projekty v informatice

Projekty v informatice

Projekty v informatice Projekty v informatice

Projekty v informatice Projekty v informatice

Projekty v informatice Projekty v informatice


ZPĚT NA ZAČÁTEKKeramická dílna

HLÍNA TĚ PROVÁZÍ PO CELÝ ŽIVOT.
JE ZDROJEM POTRAVY, OBLÉKÁ TĚ,
JÍŠ Z NÍ, BYDLÍŠ V NÍ A NAKONEC
TĚ DO NÍ POLOŽÍ. JEDINÉ CO HLÍNY
NIKDY NEVYROBÍŠ JSOU ZBRANĚ.

Modelování je výtvarná činnost s prastarou tradicí. Rozvíjí fantazii, manuální zručnost, učí soustředění, konstruktivnímu myšlení, plánování a prostorové představivosti.

Práce s hlínou je tvůrčí relaxační činnost, která navíc přináší radost vlastního vytváření něčeho nového.

Odměnou našim trpělivým umělcům jsou kouzelné originály, které nikde nekoupíte, které potěší tvůrce, ale dokáží přispět i dobré věci. Zapojili jsme se výrobou keramických předmětů do charitativních akcí, vyrábíme medaile, upomínkové předměty i dárky pro budoucí prvňáčky.

Keramická dílna na naší škole je využívána v hodinách výtvarné výchovy i kroužcích keramiky a modelování. Máte možnost nahlédnout, jak se naše děti dokáží prostřednictvím hlíny vyjádřit.

Výrobky keramické dílny Výrobky keramické dílny

Výrobky keramické dílny Výrobky keramické dílny

Keramická dílna Keramická dílna


ZPĚT NA ZAČÁTEKZájmový kroužek - Malí debrujáři

Debrujáři Tento kroužek pracuje na naší škole již několik let. Slovo debrujár (debrouillard) pochází z francouzštiny a v překladu znamená něco jako šikula, vynálezce, objevitel. Scházejí se zde žáci, kteří rádi zkoušejí jednoduché pokusy, seznamují se s fyzikálními zákonitostmi, které platí v přírodě, přesvědčují se o fungování různých mechanismů. Kroužek vede p.uč. Seidlová. Do kroužku může přijít každý žák 6. - 9. ročníku, který má chuť si něco nového vyzkoušet. Scházíme se v učebně fyziky každou středu od 14,00 hodin a přibližně dvě hodiny se věnujeme našemu „bádání", při kterém občas zapomeneme na reálný čas. V lednu se Debrujáři zapojili do akce Sportujeme s medvídkem, pořádané naší školu především pro předškolní děti. V prostorách učebny fyziky si členové kroužku připravili pěknou řádku jednoduchých pokusů, které malé zvědavce nejen pobavily, ale i poučily. Občas se výsledkům pokusů podivili i jejich rodiče. Podobnou akci připravujeme na duben i pro mladší žáky. Těšíme se na ně a připravujeme i několik novinek. V květnu se opět vydáme do Prahy na oblíbenou Bambiriádu, kde načerpáme nové zkušenosti. Navštívíme nejedno významné místo našeho hlavního města, určitě nevynecháme 3D kino a ani bludiště na Petříně.

Příprava pokusů

Výlet do Prahy Výlet do Prahy

Výlet do Prahy Výlet do Prahy

Výlet do Prahy Výlet do Prahy


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka fyziky

Fyzika je na naší škole vyučována dle učebních osnov s dotací 2 hodiny týdně pro 6.-9. ročníky. Škola se pyšní nově zrekonstruovanou učebnou fyziky, v níž dominuje vybavení pro výuku dnes tak moderní elektroniky a elektrotechniky. K dispozici je také celá řada pomůcek k pokusům celého spektra fyziky. Prioritou v hodinách je především rozvoj kreativního myšlení žáků s dostatkem možností aplikace probraného učiva v běžné praxi. Pro žáky s hlubším zájmem o fyziku a přírodovědu je při naší škole veden zájmový kroužek "Malí debrujáři". Zde si děti mají možnost vyzkoušet zajímavé pokusy, na které v hodinách fyziky mnohdy nezbývá čas. Snahou školy je, aby fyzika u nás nebyla neoblíbeným předmětem, ale aby měla žákům co nabídnout a zaujala je.

Učebna fyziky Učebna fyziky


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka praktických činností

V šestém ročníku žáci pracují v dílnách a na školním pozemku. Dílny mají dvě učebny. V první učebně se pracuje se dřevem, kovem a plasty a druhá učebna je zařízená pro výuku základů elektrotechniky. K práci na školním pozemku patří i celoroční péče o skleník.

Od sedmého ročníku je výuka pracovních činností rozdělena na chlapce a dívky. Výuka chlapců zůstává do devátého ročníku v dílnách, kde si prohlubují své dovednosti a vědomosti s práci se dřevem, kovem i plasty. V devátém ročníku je pak výuka zaměřena převážně na práci s elektrostavebnicemi.

Dívky se v sedmémročníku seznamují se základy zdravé výživy a s přípravou pokrmů v naší nové cvičné kuchyňce, která již odpovídá všem požadavkům EU a dívky v ní rády pracují. Tuto novou kuchyňku využívá v odpoledních hodinách také školní klub a družina.

Dívky osmých ročníků se učí základům šití prvním rokem v nově rekonstruované učebně, kde mají žákyně dostatečné množství šicích strojů a vhodné prostředí pro tuto práci.

Dívky devátých ročníků se seznamují s péči o dítě a s tím souvisejícími zdravotními i sociálními problémy, s kterými se mohou v životě setkat.

Technická praktika patří k volitelným předmětům, které si mohou žáci vybrat. Pracují zde v učebnách pracovního vyučování na technologiích, s kterými se v hodinách pracovního vyučování nesetkali.

V roce 2005 jsme nově osázeli školní pozemek a změnili ho na okrasně naučnou stezku. Máme zde dřeviny listnaté, jehličnaté, keře i stromy, ovocné i okrasné. Z bylin to jsou trvalky dvouletky a letničky. Sazeničky si předpěstováváme ve skleníku společně s pokojovými rostlinami podle potřeby pozemku i školy. V březnu 2006 jsme provedli průklest a omlazení jabloní a nechali vykácet napadené jehličnany. V dalším rozšiřování a dosazování zahrady chceme pokračovat i v budoucnu a tak vytvářet u žáků kladný vztah k práci a přírodě.

Výrobky z dílen Výrobky z dílen

Výrobky z dílen Výrobky z dílen

Výrobky z dílen Výrobky z dílen

Výrobky z dílen Výrobky z dílen

Výrobky z dílen Výrobky z dílen

Výrobky z dílen

Dílny pro zpracování dřeva, kovů a plastů Dílna elektro

Ukázky výrobků Práce ve skleníku

Skleník Skleník

Vaření Vaření

Vaření Vaření

Pozemek Pozemek

Pozemek Pozemek


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka pěstitelských prací

Cílem ŠVP je rozvíjet vlastní schopnosti při rozhodování o životní a profesní orientaci žáků. V Pč-pěstitelství jsme vybudovali okrasný ekosystém školní zahrady, který se postupně dotváří. Letos byly dosázeny traviny, zakrslé dřeviny živý smrkový plot mezi školním hřištěm a zahradou. Ke Dni Země žáci osázeli vyvýšenou letničkovou část a vytvořili "kamenné jezírko" znázorňující Zemi a její ochranu v podobě dětských rukou. Dalším projektem byla tvorba suchého polopouštního ekosystému s pískem, štěrkem, kamením a řídkými travinami. Tento projekt byl vytvořen v atriu školy a slouží jako galerie keramického kroužku.

Kamenné jezírko Výsadba letniček

Atrium školy Atrium školy


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka přírodopisu

Výuka přírodopisu probíhá na naší škole od 6. do 9. ročníku. Děti se učí většinou ve specializované učebně, kde máme k dispozici počítač s připojením na internet, dataprojektor, interaktivní tabuli a DVD přehrávač, literaturu, mikroskopy, přírodniny i výukové modely a tabule. Používáme učebnice z nakladatelství Fraus, úlohy z jejich pracovních sešitů a pracovní sešity nakladatelství Prodos. Žáci mají možnost poznávat přírodu všemi smysly. Při laboratorních pracích se naučí zacházet s mikroskopem, laboratorní technikou, přírodninami, připravovat a provádět pokusy a pozorování, zaznamenávat jejich průběh a vyvozovat závěry. Pokud nám to počasí a náplň učiva dovolí, trávíme některé hodiny v terénu, ať již na naší školní zahradě, v blízkém okolí školy, nebo například na naučné stezce kolem Hvozdnice.
Projektové vyučování dává žákům možnost uplatnit vlastní nápady, zkušenosti a dovednosti.
6. třída - projekt Život v půdě
7. třída - projekt Ptáci za školou
8. třída - projekty Ohrožení savci, Antireklama na kouření
9. třída - projekt Vzduch, voda, půda, energie
Praktika z přírodopisu a chemie - projekty Ozon, Les ve škole, škola v lese

Kroužek Př Kroužek Př


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka chemie

Výuka chemie na naší škole probíhá od osmého ročníku podle osnov Základní škola. Žáci používají učebnice Chemie I. a II. z nakladatelství Prodos. K oběma knihám byly vydány i pracovní sešity, které slouží k procvičení, upevnění a doplnění učiva.

Škola má pro výuku chemie velmi dobré podmínky. V roce 2004 byla na škole uvedena do provozu nová učebna chemie, která kromě zařízení pro provádění pokusů a laboratorních prací má k dispozici i video a zpětný projektor. Žáci si tak sami mohou ověřit některé přírodní zákonitosti. Pokusy, které nelze v učebně v důsledku bezpečnosti a ochrany zdraví provádět, mohou žáci sledovat na videu.

Demonstrační pokusy připravené učeitelem i laboratorní práce, které děti prováději samy, zvyšijí zájem o tento předmět i o předměty, které s chemií úzce souvisí - biologii, fyziku, ekologii.

Dobré vybavení učebny potřebnými pmůckami i chemikáliemi nám umožňuje nabídnout žákům 8. a 9. ročníku jako volitelný předmět praktika z chemie . Jak už sám název napovídá, věnujeme se v těchto hodinách praktickému provádění pokusů z oblasti organické i anorganické chemie.

Zájemci o chemii z 9. ročníku si mohou prověřit své znalosti z této oblasti účastí ve školním kole chemické olympiády, které každoročně probíhá začátkem měsí února. Dva nejlepší řešitelé školního kola pak postupují do okresního kola, které bylo dlouhá léta pořádáno právě na naší škole.

Učitelé úzce spolupracují s kabinetem chemie při SVP a se sdružením pro ekologickou výchovu Tereza, podílejí se na organizaci okresního kola chemické olympiády.

Učebna chemie Výuka v chemii


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka jazyka českého

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Mezi vyučovacími předměty zaujímá stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.
Výuka probíhá v kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Důraz je kladen na komunikační dovednosti, získávání informací z různých zdrojů, na práci s jazykovými a literárními prameny i texty různého zaměření, na rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu.
K výuce českého jazyka učitelé využívají knihy žákovské i učitelské knihovny. Pečují o kulturní vývoj žáků naší školy a navštěvují s nimi vybraná představení ve Slezském divadle. Talentovaní žáci se mohou zapojit do recitačních soutěží a soutěží v literárním projevu. Mnozí přispívají do školního časopisu Hop. Žákům 8. a 9. ročníků je určena náročná Olympiáda v českém jazyce. I té se každý rok zúčastňují. Žáci s poruchami učení mají zajištěn individuální přístup a žáci s normativem jsou v péči dyslektických asistentek. Zvýšená pozornost je každoročně věnovaná vycházejícím žákům. Kromě přípravy našimi „češtinářkami" jsou žáci ještě testováni externími testy agentury Scio.
Naše úspěchy v roce 2009/2010:

 • Olympiáda v JČ: okresní kolo okresní kolo - M.Valušková z 8.B se umístila na 4.-12.místě a P.Široká z 9.A na 17.-24.místě

 • Recitační soutěž : okresní kolo - T.Petržela z 6.B i K.Kuňáková z 9.B obsadili 2.místo
  Recitační soutěž : krajské kolo - T.Petržela - obdržel cenu poroty a K.Kuňáková - postoupila do národního kola


ZPĚT NA ZAČÁTEKHudební výchova

Hudební výchova probíhá na naší škole ve všech ročnících v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. V souladu s ŠVP žáci rozvíjejí své hudební schopnosti a dovednosti prostřednictvím vokálně instrumentálních činností, poslechových a hudebně pohybových činností. Žáci se navíc pravidelně účastní výchovně vzdělávacích koncertů a pořadů.
Žáci si osvojují základní pěvecké návyky a zásady hlasové hygieny, součástí výuky je pravidelná hlasová výchova, získané dovednosti a návyky žáci uplatňují při zpěvu lidových i populárních písní. Vytvářejí jednoduché hudební doprovody s využitím hudebních nástrojů, uplatňují své individuální hudební dovednosti.
Žáci se seznamují se základními hudebními pojmy z oblasti hudební nauky a dějin artificiální a nonartificiální hudby. Hudební paměť a představivost budují poslechem hudebních děl a sluchovou analýzou. Rozvíjejí své pohybové dovednosti při hudebně pohybových činnostech, osvojují si základní kroky některých tanců.
Hudebně nadaní žáci mohou navštěvovat školní pěvecký sbor, repertoár sboru tvoří písně lidové i umělé, jednohlasé i dvojhlasé. Pěvecký sbor absolvoval v loňském roce několik vystoupení, např. při vyhlášení nejlepších sportovců opavských základních škol, na akci Advent na zemědělce, vystupoval na vánoční besídce či na oslavě Dne matek. Pravidelně doprovází slavnostní předávání posledního vysvědčení žákům 9. ročníků.
Talentovaní žáci se pravidelně zúčastňují pěvecké soutěže Opavský skřivánek, v níž dosahují velice pěkných umístění.
Výraznou proměnou prošla multimediální učebna, která byla nově vymalována, opatřena novou podlahovou krytinou a kobercem na zadní stěně učebny. Třída je vybavena novým nábytkem - stávající lavice a židle byly nahrazeny židlemi se sklápěcím stolečkem. Vyučující a žáci tudíž mají k dispozici variabilní prostor pro různé hudebně pohybové aktivity, vokálně instrumentální aktivity, skupinovou práci. Mohou využívat různé hudební nástroje (klavír, klávesy, kytary, bicí soupravu, perkuse), CD přehrávač, interaktivní tabuli, magnetickou tabuli s notovou osnovou a další pomůcky. Výuka hudební výchovy tak získala pěkný reprezentativní prostor.

Ocenění v HV Ocenění v HV

Ocenění v HV Ocenění v HV

Ocenění v HV Ocenění v HV

ZPĚT NA ZAČÁTEKŠkolní klub

Při naší škole pracuje školní klub, který navštěvují žáci pátých až devátých tříd. V klubu mají možnost trávit svůj volný čas v odpoledních hodinách.
Nabídka ŠK:
- sport (stolní tenis, florbal, míčové hry)
- výtvarné činnosti, keramika, šití,
- společensko - všední činnosti - soutěže a olympiády

ZPĚT NA ZAČÁTEKSpecifická příprava dívek - vaření

Praktické činnosti - vaření, 7. ročník, školní rok 2003/2004
Součástí péče o zdraví je správná výživa. Žákyně 7. tříd se v průběhu roku seznamovaly s prací v kuchyni, přípravou pokrmů, stolováním, aranžováním květin a slušným chováním při jídle. Jídelníčky byly sestaveny s ohledem na zdravou stravu, finanční rozpočet a náročnost práce. Snímky jsou z poslední hodiny, kdy děvčata připravují speciality rodiny.
Květa Steuerová

Učebna chemie Výuka v chemii

Učebna chemie Výuka v chemii

Učebna chemie Výuka v chemii


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka výtvarné výchovy

Malujeme na chodníky, na zeď, na vrata slunce,
lidi, stromy,ptáky, zvířata.
Kdo chce , ať se přidá, barev máme dost
- můžeš s námi kreslit jen tak pro radost.
J. Žáček

Výtvarná výchova se na škole učí v nově rekonstruované odborné učebně. Samostatná učebna a dobré materiální vybavení ( nový grafický lis ) umožňuje zajímavou a pestrou výuku tohoto předmětu. V hodinách využíváme i keramickou dílnu. Zpestřením vyučovacího procesu jsou výtvarné vycházky, návštěvy výstav a galerií.
Výtvarné projekty, grafické listy i prostorová kompozice žáků jsou vystavovány ve školní galerii, výstavních plochách školy a také ve školním časopise. O tom, že práce v hodinách je kvalitní svědčí i mnoho úspěchů ve výtvarných soutěží.

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce

Projekty ve výtvarce Projekty ve výtvarce


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka dějepisu

Výuka dějepisu navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na prvním stupni. V naší škole je vyučován od 6. třídy. Úzce spolupracuje s předměty jako je zeměpis, občanská výchova.
V hodinách dějepisu se mohou žáci seznámit s národními i světovými dějinami. V rámci 6. - 9. tříd děti poznávají historii lidstva doby pravěké až po současnost. Dovídají se o zajímavostech, událostech, komentují současné dění ve světě. Učí se pracovat s různými encyklopediemi, starými texty, nástěnnými i příručními mapami. Učitelé se snaží, aby žáci pochopili, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejdůležitějších epochách dějinného vývoje. Studenti nemalou měrou napomáhají svými referáty, aktualitami zpestřit výuku.
Pro ty, kteří mají větší zájem o tento předmět, organizujeme i mimoškolní akce, např. komentované prohlídky Slezského zemského muzea, Obecního domu v Opavě, Hlásky aj.
Žáci 8. a 9. ročníků se pravidelně zúčastňují dějepisné olympiády. Témata jsou vždy velmi zajímavá. Přestože je příprava na tuto soutěž náročná, děti mají o ni zájem. V tomto školním roce do okresního kola postoupil Viktor Špalek /IX. A/ a umístil se na 7. místě.


Dějepis Dějepis


ZPĚT NA ZAČÁTEKVýuka zeměpisu

 

„Učení v mládí je moudrost ve stáří                Arabské přísloví


Položme si otázku: „Proč se učím zeměpisu“?


 • pochopím odborné výrazy a budu se tak moci orientovat v našem globalizovaném světě
 • poznám lépe svou vlast a okolí svého bydliště
 • dozvím se více o Vesmíru a naší planetě
 • naučím se orientovat v mapách a v krajině
 • porozumím jevům v přírodě
 • poznám přírodu, kulturu, hospodářství a prostý život vzdálených oblastí
 • budu vědět, co mě čeká v různých oblastech světa a jak se vybavit na cesty
 • naučím se chápat potřebu ekologického stylu života …

 

Cílem výuky zeměpisu na naší škole není jen získání znalostí, ale aby se žáci naučili orientovat v blízkém i širším okolí, vytvořili si vlastní názory na aktuální dění, zamýšleli se nad globálními problémy, uměli vyvozovat závěry a prosazovat své názory a neztratili se v dnešním složitém světě. Ve výuce využíváme kromě běžných metod i prostředky informačních a komunikačních technologií, navštěvujeme videoprojekce a přednášky k vybraným tématům. Děti se zapojují do zeměpisných soutěží jako Eurorébus a Zeměpisná olympiáda. V zeměpisných soutěžích dosáhují naši žáci pravidelně pěkných úspěchů.

ZPĚT NA ZAČÁTEKČlověk zdraví a společnost

V rámci této oblasti se vyučují předměty občanská a rodinná výchova, každý s dotací jedna vyučovací hodina týdně v 6. až 9. ročníku.

1. Vzdělávání v rodinné výchově je zaměřeno na:

 • osobnostní a sociální rozvoj žáka
 • vztahy mezi lidmi a formy soužití
 • hodnota a podpora zdraví a zdravého způsobu života
 • seznámení s riziky ohrožujících zdraví a jejich prevence
 • změny v životě člověka - puberta, sexuální dospívání, rodičovství
 • volba profesní orientace
 • seznámení s trhem práce


Předmět rodinná výchova je úzce spjat s ostatními předměty (např. přírodopis - biologie člověka, pracovní výchova - seznámení s pracovními postupy, občanská výchova - správný životní postoj, další předměty - fyzika, chemie, dějepis aj. ). Výuka probíhá podle potřeby v kmenových učebnách jednotlivých tříd, v učebně s možností promítání videa či DVD, v případě složitějších sociálních her zaměřených na sebepoznávání a upevňování kolektivu v místnostech umožňujících tuto výuku, např. chodba, tělocvična, hřiště.

2. Vzdělávání v občanské výchově je zaměřeno na:
 • výchovu demokratického a tolerantního občana
 • úctu k národním tradicím a kulturnímu dědictví
 • kladný vztah k vlasti a jejímu přírodnímu bohatství
 • orientaci ve státní sféře, právním uspořádání a zákonech


Předmět občanská výchova je úzce spjat s ostatními předměty (např. rodinná výchova - domov a rodina, rodina a její funkce, zeměpis - obec, region, země, Praha, přírodní bohatství, ekologie, stát a hospodářství, Evropská Unie, dějepis - typy států a formy vlády, historie našeho území)


ZPĚT NA ZAČÁTEK

Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava