07:42 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:


Doba realizace projektu: 01. 06. 2013 - 31. 12. 2014

Působnost projektu: Moravskoslezský kraj

Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s devíti základními školami, na nichž je zřízeno školní poradenské pracoviště.

Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování Feuersteinovy metody).

Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy).

Zákonní zástupci se budou účastnit společných dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí.

Vzděláváním pedagogických pracovníků a odborných pracovníků školních poradenských pracovišť dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s individuálně integrovanými žáky.

Školním speciálním pedagogům bude zajištěna metodická podpora ze stran metodiků pedagogicko-psychologických poraden.
FOTOGALERIE
Společná dílna 21. 10. 2014

Dne 21. 10. 2014 byla realizována v rámci projektu „ Od integrace k inkluzi“ na naší škole 3. společná dílna, která byla nazvána „Zábavné učení“. Účastnili se jí žáci 4. a 5. tříd se SVP, jejich zákonní zástupci a pedagogové naší školy.
Žáci si společně s rodiči vyzkoušeli, jak lze zábavnou formou procvičit sluchové a zrakové vnímání, porozumění textu a paměťové dovednosti. Rodiče měli možnost seznámit se s různými didaktickými pomůckami a metodami, které se využívají v hodinách reedukace. Aktivity byly inspirací pro domácí přípravu při nápravě poruch učení.
Rodiče i děti hodnotili toto „Zábavné učení“ jako velmi přínosné a zároveň i zábavné. Celé odpoledne panovala velmi příjemná atmosféra.

Společná dílna 21. 10. 2014
foto: kolektiv autorů

Společná dílna 21. 10. 2014
KOHÉZNÍ PROGRAM 5.A

Ve dnech 16. a 17. června 2014 proběhl v rámci projektu OIKI ve třídě 5. A druhý Kohezní program pod vedením lektorů Mgr. Jakuba Švece a Mgr. Michaela Dubce.
Cílem tohoto projektu bylo posílení koheze skupiny, stmelování, tolerance a vzájemná spolupráce mezi žáky. Lektoři prostřednictvím inkluzivních metod a her zapojili do činnosti celý třídní kolektiv. Děti vnímaly důležitost spolupráce, sounáležitost a kultivovanost vzájemných vztahů ve třídě.
Žáci se do různorodých činností zapojili s nadšením, inkluzivní metody hodnotili velmi pozitivně.
Nejvíce se jim líbilo stavění kostek pomocí kostkostroje, dále velmi kladně vnímali kresbu společného obrázku a vytváření domu snů. Také si vyzkoušeli, jaké různé postupy mohou použít při řešení mnoha problémů. Naučili se oceňovat každého člena týmu.
Tento program se dětem velmi líbil a hodnotili jej jako velice úspěšný.

KOHÉZNÍ PROGRAM 5.A
foto: kolektiv autorů

KOHÉZNÍ PROGRAM 5.A
Společná dílna 15. 5. 2014

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se v rámci projektu OIKI na naší škole uskutečnila druhá společná dílna „Hravé učení“, ve které se společně sešli žáci 4. – 6. tříd se SVP, jejich zákonní zástupci a naši pedagogové. Žáci a pedagogové měli možnost předvést rodičům, jakým způsobem probíhají na naší škole reedukační hodiny. Rodiče si mohli vyzkoušet jaké úkoly (mnohdy náročné) jejich děti těchto hodinách plní. Děti se pochlubily, co všechno umí a jak jsou šikovné, rodiče pak zjistili, jak náročné mohou úkoly být a kolik úsilí museli oni sami k jejich splnění vynaložit. Do aktivit se zapojili všichni aktivně a s nadšením. Po skončení dílny odcházeli všichni unaveni, ale velmi pozitivně naladěni a spokojeni.

Společná dílna 15. 5. 2014
foto: kolektiv autorů

Společná dílna 15. 5. 2014
Inkluzivní hodiny 19. a 20.3.2014

Naši žáci 5.B a 5.S se zúčastnili INKLUZIVNÍ HODINY v rámci projektu OIKI. Tyto třídnické hodiny byly zaměřeny na vztahy ve třídě. Pod vedením třídních učitelek si žáci vyzkoušeli obtížnost empatie, snažili se více vnímat kolektiv třídy, dozvěděli se nové informace o sobě samém i o svých spolužácích. Hravou formou se snažili o co největší kooperaci.
Děti hodinu hodnotily jako přínosnou, do všech činností se s chutí zapojily.

Inkluzivní hodiny 19. a 20.3.2014
foto: kolektiv autorů

Inkluzivní hodiny 19. a 20.3.2014
Společná dílna 20.2.2014

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 se v rámci projektu OIKI na naší škole uskutečnila první společná dílna „UČÍME SE HROU“, ve které se společně sešli žáci 5. tříd se SVP, jejich zákonní zástupci a naši pedagogové. Společně měli možnost nahlédnout do zákulisí reedukačních hodin, které integrované děti pravidelně navštěvují. Rodiče si společně se svými dětmi vyzkoušeli jednotlivé činnosti a aktivity na rozvoj kognitivních funkcí, zrakového vnímání, prostorové orientace, seznámili se se zajímavými didaktickými a interaktivními hrami….. Aktivita byla velice pozitivně a vstřícně přijata dětmi, jejich zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky školy.
Z fotodokumentace je patrné nadšení i elán, se kterým se žáci do programu zapojili.

Společná dílna 20.2.2014
foto: kolektiv autorů

Společná dílna 20.2.2014
KOHÉZNÍ PROGRAM 5.B

Ve dnech 15. – 16. ledna 2014 se uskutečnil na naší škole ve třídě 5.B „Kohézní program“ . Lektoři Mgr. Jakub Švec a Mgr. Michal Dubec se zaměřili na aktivity podporující stmelení a soudržnost kolektivu třídy. Díky různorodosti a pestrosti inkluzivních metod se žáci učili schopnosti empatie, respektování odlišností, budování tolerance mezi sebou navzájem. Vnímali důležitost vzájemné spolupráce a kooperace. Žáci se do činností zapojili s nadšením, hodnotili je jako velice přínosné z hlediska hlubšího poznání svých spolužáků i samotného klimatu třídy. Uvědomili si rovněž důležitost dodržování třídních i školních pravidel.
Z fotodokumentace je patrné nadšení i elán, se kterým se žáci do programu zapojili.

Kohézní program 15.-16.1.2014
foto: kolektiv autorů

Kohézní program 15.-16.1.2014
TŘÍDNICKÉ HODINY 5.B a 5.S

Ve dnech 11. a 12. prosince 2013 proběhly na naší škole ve třídách 5.B a 5.S inkluzivní hodiny se zaměřením na podporu koheze skupiny.
Tématem bylo posílení pozitivních vztahů ve třídě. Žáci si procvičovali vzájemné kladné hodnocení, navozovali pozitivní vazby v kolektivu a tím se snažili přispět ke stmelování a kultivovanosti vzájemných vztahů ve třídě. Pomocí aktivit a her pracovali na budování tolerance a zlepšení komunikace ve třídě.
Žáci se do všech činností aktivně zapojili, hodnotili tuto hodinu tak, že pro ně byla přínosem.

Třídnická hodina
foto: kolektiv autorů

Třídnická hodina


Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava