21:44 24.01.2021, dnes má svátek Milena, zítra Miloš   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:


PORTFOLIO ŠKOLY

Děkujeme vám, že jste projevili zájem nahlédnout do historie naší školy a i blíže se seznámit s její současností. Připravili jsme pro vás ke stažení také aktuální PORTFOLIO ŠKOLY. Pokud si budete chtít čtení zpestřit, můžete si pustit i naši HYMNU ŠKOLY, která zaznívá při mnoha slavnostních příležitostech a byla nazpívána školním pěveckým sborem.ÚVOD

  I když ZŠ Englišova nepatří k architektonickým skvostům města Opavy, její polohu na okraji města vsazenou uvnitř zeleně a disponující velkými prostory pro rozvoj nejrůznějších zájmů, jí mohou ostatní školy jen tiše závidět. V prostorách školních budov nás na první pohled zaujme množství odborných učeben, oko pak pohladí čisté a útulné prostředí, ve kterém se výuka provádí. To vše nemohlo vzniknout z roku na rok, ale postupně, zásluhou našich dřívějších i současných pedagogů a všech ostatních zaměstnanců.
  Lidé na "Englišce" vždy vynikali pílí a svědomitým přístupem k práci. Připomeňme si jen obětavost s jakou se pod vedením prvního ředitele p.Broďáka zapojili do výstavby školy - to velké množství brigádnických hodin zároveň utvářelo bližší vztah ke škole. Ta vždy nabízela mimo kvalitního zajištění základního vzdělání něco navíc.
  60.léta se nesla ve znamení dostavby zázemí pro školu, v 70.tých letech přichází doba experimentů v českém školství a s ní pověření našich učitelů školit celý okres. 80.léta přinesla vznik matematických tříd a 90.tými léty se jako zlatá nit táhnou úspěchy sportovních tříd, jejichž věhlas je znám v celé České republice.
  Při tom všem se nikdy nezapomínalo na žáka. Škola totiž není zařízením, kde se dá úspěšnost měřit jen počtem absolventů. Ta úspěšnost je určována především kvalitou připravených mladých lidí pro život. Připravených po všech stránkách, tedy nejen po té odborné, ale v dnešní uspěchané době čím dál tím více po stránce lidské. Neboť jen tehdy, když se nám podaří vychovat žáky, kteří v sobě nesou úctu k lidem, k životu, k sobě samému, má naše práce význam. Jen tehdy nás může práce opravdu naplňovat.
  Na tomto malém prostoru chceme vyjádřit vděčnost všem pedagogům, kteří pochopili, že vzdělání je tou největší hodnotou v životě lidském a vložili do dětských duší základy etiky a poznání. Jsme rádi, že můžeme pokračovat opravdu na dobrých základech. Za ty je třeba poděkovat všem, kteří se zasloužili o dobré jméno naší školy. Děkujeme i všem členům městského zastupitelstva a městské radě za podporu při rozvoji školy.
  Na závěr si popřejme do dalších let hodně zdraví, milé žáky, usměvavé učitele a chápající rodiče, tak abychom při oslavách 60.let naší školy mohli upřímně říci, že jsme těch posledních 10 let nepromarnili.

Mgr.Jan Škrabal
ředitel školy


HISTORIE

Školní budova ZŠ Englišova byla původně stavěna pro střední školu na Mírové ulici. Základní kámen byl položen 24.4.1960. Budova byla postavena během jednoho roku a 3.9.1961 byla slavnostně otevřena.
V prvním roce bylo ve škole 23 tříd a 28 členů pedagogického sboru - 19 učitelek a 9 učitelů. Prvním ředitelem byl Rudolf Broďák.
Na jaře 1962 se začalo stavět hřiště. V letech 1968-69 byla ke škola přistavěna další budova s učebnami, kuchyní a jídelnou.
Ve školním roce 1972-73 byla škola pověřena ministerstvem školství k ověřování experimentu moderní koncepce výuky. Nová koncepce pak byla zahájena na všech školách od 1.9.1976.
Ve školním roce 1982-83 byly zavedeny matematické třídy a v r. 1986 přešly na ZŠ Englišova sportovní třídy ze ZŠ Boženy Němcové a tím začala slavná éra sportovní školy. V r. 1999 byla vyhlášena nejlepší sportovní školou v České republice.ŘEDITELÉ

1961-1970 - Rudolf Broďák
1970-1976 - Karel Chovanec
1976-1986 - Marie Baierová
1986-1990 - Jiří Juran
1990-2000 - Šárka Neiserová
2000-???? - Jan ŠkrabalODBORNÉ UČEBNY

Chemická a zeměpisná laboratoř
Probíhá zde výuka chemie v 8. a 9. ročníku a zeměpisu v 6. až 9. ročníku. Laboratoř je plně vybavena jak pomůckami, tak chemikáliemi, vyučující mají navíc možnost používat výukový SW na interaktivní tabuli. Pravidelně se žáci účastní chemické a zeměpisné olympiády, kde se umisťují na předních místech.

Učebny informatiky
V dvou základních učebnách je celkem 39 počítačů s operačním systémem WINDOWS 7 a kancelářským balíkem programů Microsoft Office a Libre Office. Třídní kolektivy jsou při výuce rozděleny na polovinu a každý žák má při výuce svůj počítač. Výuka probíha jednu hodinu týdně od pátého do devátého ročníku.


Další odborné učebny
Dále jsou ve škole odorné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, šití, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, dvě jazykové laboratoře, multimediální učebna a informační centrum. Mnohé učebny jsou plně ozvučeny, vybavena interaktivní tabulí a počítačovými hnízdy pro žáky.
Ve výtvarné výchově se žáci kromě běžných technik učí také malovat na hedvábí a na porcelán. Pro výuku je používána keramická pec, která byla koupena díky aktivitě školní družiny, z peněz rodičů a sponzorů školy.VÝUKA JAZYKŮ

Ve 2. třídě se naši žáci začínají učit anglicky. Jedná se o audio - orální kurz v rozsahu 1 hodina týdně.
O rok později je již výuka anglického jazyka intenzivnější - 3 hodiny týdně.
Žáci se ve 3. a 4. ročníku učí podle učebnic Chit Chat, od 5. ročníku podle učebnic Project English. Mimo to žáci pracují s dalšími doplňkovými materiály (slovníky, výukové programy, časopisy, obrázky, audionahrávky, filmy).
Žáci 6.A a 7.A mají navíc každý týden 1 hodinu konverzace v angličtině.
Od 7. ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk - naše škola nabízí výuku jazyka německého, ruského a španělského.VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Jako volitelný předmět mají možnost žáci volit sportovní výchovu, konverzaci z jazyků, základy administrativy, chemická praktika, fyzikální praktika a přírodovědná praktika či nepovinný předmět náboženství.ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Velká školní knihovna je rozdělena na žákovskou a učitelskou část. Učitelská knihovna je umístěna ve sborovně a obsahuje více jak 1500 svazků. Žákovská knihovna s více ja 6000 svazky je přístupná v informačním centru školy. Odborná literatura, se kterou žáci pracují v hodinách, je umístěna v jednotlivých odborných učebnách.DÍLNY A POZEMEK

Vybavení školních dílen se každoročně modernizuje a obnovuje jak v učebně elektrotechniky, tak v učebnách na upracování kůvů a dřeva.

Škola má vlastní pozemek, k němuž patří i velký skleník. Na pozemku se žáci seznamují s pěstováním zeleniny, léčivých bylin, letniček, trvalek, ovocných stromů a keřů. Pozemek je zčásti zaplněn ovocnými stromy (jabloněmi), keři (rybízy), nově byly vysázeny angrešty, meruňky, broskvoně a borůvky. Skleník je celoročně vytápěný a umožňuje práci i v zimním období. Pěstují se zde především pokojové rostliny, sukulenty a kaktusy, v předjaří se předpěstovávají sazenice zeleniny a letniček pro pozemek.ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna je umístěna vedle školy, poskytuje denně obědy nejen pro naši školu, ale také pro ZŠ Riegrova a ZŠ Olomoucká.ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provozní doba ŠD:
6.00-8.00 a 11.30-17.00 hod.
Provozní doba ŠK:
12.30-17.00 hod.

Družinu navštěvuje 180 dětí. Družina pořádá některé pravidelné akce - v březnu maškarní karneval, vystoupení ke Dni matek, vánoční posezení, letní tábory, 2x ročně vystoupení v Domově důchodců, celookresní ligu ve fotbale a pálkované.


Kroužky školní družiny:
keramika I. a II.
pohybové hry pro 1. ročník
pohybové hry pro 2.-4. ročník
vaření
hra na flétnu
informatika
stolní tenis
školní klub
hra na kytaru
míčové hry
dívčí klub

Školní kroužky:
dramatický
zdravotnický
hra na flétnu
pěvecký sbor
aerobikŠkolství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava