08:49 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

Žákovský parlament   

    Žákovský parlament je samosprávným orgánem žáků školy, sloužící jako prostředník mezi žáky a vedením školy, popřípadě učitelským sborem. V průběhu školního roku se vyskytuje celá řada problémů, které mohou zcela odlišným způsobem vnímat obě strany výchovně vzdělávacího procesu. Doufáme, že právě vznik takového demokratického orgánu by mohl pomoci odstranit častá nedorozumění. Dáváme tímto dětem možnost aktivně se zapojit do života školy a bude záležet především na nich, jak této šance využijí.

Žákovský parlament 2017 / 2018
Za 6.ročník: Ondřej Benda, Melanie Faith, Jasmína Raabová, Katka Drábková,
                    Ema Vontrobová, Alžběta Skaličková
Za 7.ročník: František Šťastný, Jaromír Kholan, Josef Štefka, Radim Novák,
                    Timur Abasov,Emílie Havlíková, Markéta Marečková
Za 8. ročník: Jan Hadamčík, Daniel Kramer, Aneta Grueberová, Klára Vojtková,
                    Eliška Tylšarová, Pavel Halátek
Za 9. ročník: Zuzana Latoňová, Katka Rabinská,Tomáš Černý, Richard West,
                    Oliver Zamazal, Klára Kinčeková.

Zuzka Latoňová a Klárka Kinčeková z 9.A se rovněž pravidelně a aktivně zúčastňují opavského dětského parlamentu organizovaném Magistrátem města Opavy.
Na našich pravidelných schůzkách vždy 1x měsíčně společně porovnáváme jednotlivé třídy, řešíme problémy, se kterými se mohou žáci potýkat, sdílíme své zkušenosti a navrhujeme řešení případných problémů.

Za vedení žákovského parlamentu Mgr. Dana Světlíková

Stanovy žákovského parlamentu
1. Stanovy žákovského parlamentu jsou platné vždy pro daný školní rok, na začátku každého šk. roku musí být schváleny nadpoloviční většinou hlasů ŽP.

2. Žákovský parlament je tvořen vždy dvěma zástupci tříd od 6. - 9. ročníku, tyto zástupce volí třída na třídnické hodině. Jsou voleni na jeden školní rok, zvolený zástupce musí se svou funkcí souhlasit. V průběhu roku mohou být vyměněni, pokud jsou pro to závažné důvody a pokud třída takový návrh odhlasuje prostou většinou hlasů.

3. Členové ŽP zastupují třídu na schůzkách žákovského parlamentu a zpětně informují třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Žákovského parlamentu.

4. Člen ŽP je povinen účastnit se všech zasedání. V případě neúčasti je nutné se omluvit předsednictvu. Pokud není přítomen ve škole žádný zástupce ŽP za třídu, musí třída zvolit jednoho náhradníka.

5. Člen žákovského parlamentu má možnost na schůzkách přednést návrh, který byl v jeho třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá na zasedání ŽP ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.

6. Při hlasování ŽP platí rovnoprávnost postavení všech členů ŽP, každý člen má vždy 1 hlas.

7. Schůzky žákovského parlamentu se konají pravidelně nejméně jedenkrát měsíčně, vždy…………….., s výjimkou období školních prázdnin. Lze svolat také mimořádnou schůzku.

8. Usnesení žákovského parlamentu jsou platná, pokud se zasedání účastní nadpoloviční většina členů.

9. Usnesení žákovského parlamentu sděluje předseda vedení školy nebo pověřenému pracovníkovi.

10. Jednáním parlamentu na půdě školy musí být přítomen ředitel školy nebo pověřený pracovník.

11. ŽP nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy,vedení školy není povinno řídit se usneseními parlamentu, musí se jím však zabývat.

12. Každé rozhodnutí ŽP je závazné pro všechny žáky školy.

13. Žákovský parlament se řídí ustanoveními školního řádu.

14. Na své první schůzce zvolí ŽP své předsednictvo, která se skládá z:

Předsedy a místopředsedy - řídí činnost parlamentu, svolávají řádné i mimořádné schůzky, přijímají omluvy členů

Zapisovatele - pořizuje stručný zápis z jednání

Informátora - informuje žáky školy formou nástěnky a školního časopisu o činnosti parlamentu, rozhodnutích, chystaných akcích Členové ŽP mají právo odvolat ze závažných důvodů člena rady a to nadpoloviční většinou hlasů.

15. Jednání ŽP se může zúčastnit kterýkoliv žák nebo zaměstnanec školy, může se účastnit diskuse, ale nemá hlasovací právo.
Mikuláš 2017


Žákovský parlament naší školy zorganizoval jako každý rok akci „Mikuláš dětem“. Ochotní žáci devátých tříd sehnali převlečení Mikuláše, čerta i anděla a vyrazili na nižší stupeň potěšit děti malou sladkostí, ty zlobivější pokárat. Akce se setkala s ohlasem, deváťáci zavzpomínali na své útlé dětství a porovnali zlobivost dnešních mladých žáčků se svou vlastní zlobivostí před léty.zleva:9.S Sára Bočková, Vanesa Mynářová, Dominik Horný, Adéla Kněžínková, Barbora Schindlerová, čerti: Ríša Novák, Mirek Dobruš
9.A,9.S Mikuláš: Jakub Trulley,,čert: Saša Finsterle / opravdu!/ sedící čert: Tomáš Kuča
Andílci zleva: Katka Rabinská, Zuzka Volovecká, Zuzka Latoňová
Dominik Horný se svou nebeskou družinou v akci. /4.C /


Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava