07:27 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

HISTORIE

  Budova Základní devítileté školy na Leninově ulici č. 82 byla původně stavěna pro střední školu na Mírové ulici. Základní kámen byl slavnostně položen 24.4.1960 a zakládající listina zazděna do pilíře za hlavním vchodem. Stavba trvala pouze jeden rok a 3.9.1961 se s novým školním rokem budova stala 13.základní devítiletou školou v Opavě. V roce zahájení bylo ve škole 23 tříd a 28 členů pedagogického sboru. Prvním ředitelem se stal pan Rudolf Broďák, který se zasloužil o dostavbu školy za přispění žáků a učitelů, kteří odpracovali řadu hodin na přístavbě tělocvičny, dílen, hřiště a skleníku.
  V letech 1968-1969 byla ke škole přistavěna další budova s učebnami, kuchyní, jídelnou a gymnastickým sálem.
  Ve školním roce 1972-1973 byla škola pověřena Ministerstvem školství a Výzkumným ústavem pedagogickým ověřováním experimentu moderní koncepce výuky. Nové osnovy pro 1.stupeň kladly značné požadavky na učitele, kteří metodicky zpracovávali učivo, svépomocně vyráběli množství pomůcek a projektů. Celá řada učitelů se stala lektory, kteří v následujících letech proškolili učitele 1.stupně ZDŠ celého okresu.
  Od roku 1977-1978 pokračovala experimentální výuka na 2.stupni. Učitelé, zavádějící český výchovně vzdělávací systém, se připravovali na lektorskou činnost na KPÚ v Ostravě, Olomouci, Praze, někteří působili jako ústřední lektoři pro celou republiku. Tíhu experimentu nejvíce nesl kolektiv učitelů pod vedením paní ředitelky Marie Baierové v letech 1976-1980, kdy ukázkové hodiny a proškolení ve všech předmětech absolvovalo 1225 učitelů okresu.
  V roce 1980-1981 bylo na škole 22 tříd 1.stupně, které se vyučovaly podle ověřených osnov, devět tříd v 6.-8.ročníku se vyučovalo podle experimentálních osnov a 9.ročník se vyučoval podle starých osnov. V tomto školním roce byla na škole zahájena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů a tyto třídy byly součástí školy do roku 1987.
  Od školního roku 1986-1987 zaznamenala škola změny v organizaci. Ze ZŠ B.Němcové byly na školu přeřazeny čtyři sportovní třídy se zaměřením na atletiku. Novým ředitelem (po odchodu p.ředitelky Baierové do důchodu) byl jmenován p. Jiří Juran. Přechod tříd byl podmíněn výstavbou atletického areálu, kterou prováděl Slovšport Žilina. Investorem byl Městský národní výbor v Opavě.
"Sametová revoluce" nepřinesla jen demokracii, ale i personální změny. Do funkce ředitelky školy byla zvolena a 1.3.1990 oficiálně uvedena paní Šárka Neiserová. Od listopadu 1990 byla zahájena výuka anglického jazyka ve druhých a čtvrtých třídách. Od října se začala budovat počítačová učebna pro výuku informatiky a nově byla zřízena učebna češtiny s audiovizuální technikou, pro výtvarnou výchovu byla upravena učebna Vv.
  V roce 1991-1992 byla dána MŠMT možnost snížit hodiny povinné výuky a nabídnout žákům možnost výběru povinně volitelných předmětů a nepovinných předmětů. Jedna třída devátého ročníku byla experimentálně zaměřena na zdravotní výchovu pro zájemkyně o studium na střední zdravotnické škole.
  V květnu 1991 proběhly oslavy 30.výročí založení školy formou" Dne otevřených dveří" pro rodiče, bývalé žáky a učitele a celou opavskou veřejnost. Pokračovalo se ve zvelebování prostor školy (rozsáhlá rekonstrukce šaten v suterénu, oprava střechy, vybudování učebny elektrotechniky, vybavení jazykové učebny multimediálním programem). Od září školního roku 1992-1993 se zavedla na prvním stupni výuka jazyka německého a pro žáky 4.ročníku s poruchami učení byla otevřena dyslektická třída.
  K 1.9.1996 byla naše škola zařazena do sítě škol pod názvem ZŠ Englišova. Její součástí se stala i školní družina a školní klub.
  V následujícím školním roce se základní školy rozšířily o deváté ročníky. Učivo muselo být rozvolněno, pracovalo se s materiály MŠMT s názvem "Organizace přechodu na povinnou devítiletou školní docházku“.
  Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách, byly celkově rekonstruovány školní dílny, nově byla vybavena učebna přírodopisu, upraven a nově vydlážděn školní dvůr.
  Velkou událostí, na kterou se mnoho let čekalo, byla rekonstrukce atletické dráhy na školním hřišti. Slavnostní otevření se konalo 1.června r.2000. Díky finanční podpoře Magistrátu města Opavy byla běžecká dráha pokryta umělým povrchem značky polytan.
  V roce 2000 proběhl také konkurz na ředitele školy, protože stávající p. ředitelka Neiserová odešla do důchodu. Na její místo byl jmenován Mgr. Jan Škrabal, učitel zeměpisu a tělesné výchovy, který již dříve působil na naší škole.Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava